§1 Definice

1. Adresa - název nebo jméno instituce, umístění ve městě (v případě města rozděleného na ulice: ulice, číslo budovy, číslo pokoje nebo bytu; v případě města nerozděleného na ulice: název města a popisné číslo konkrétní budovy), poštovní směrovací číslo a název města.

2. Adresa pro stížnosti. Witosa 31 lok 111C (Galerie Panorama), 00-710 Varšava, Polsko.

3. Ceník doručení - Při doručení v rámci Polska je doručení vždy zdarma. Informace o přepravě naleznete na následujícím odkazu: https://n69.cz/formy-doruceni

4. Kontaktní údaje. Witosa 31/111C (CH Panorama), 00-710 Varšava, Polsko
info@N69.cz
+420 553 829 249

5. Doručení - typ přepravní služby včetně dopravce a nákladů, jak je uvedeno na webových stránkách: https://n69.cz/formy-doruceni

6. Doklad o nákupu - faktura, účet nebo paragon vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty ze dne 11. března 2004 a dalšími příslušnými právními předpisy

7. Karta produktu - samostatná podstránka obchodu obsahující informace o jednom produktu

8. Zákazník - zletilá fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která je způsobilá k právním úkonům, uskutečňující nákup u prodávajícího v přímé souvislosti s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.

9. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 Občanský zákoník v platném znění.

10. Kodex správné praxe - soubor pravidel chování, zejména etických a profesních norem, jak je uvedeno v článku 5 zákona ze dne 23. srpna 2007 o potírání nekalých tržních praktik, v platném znění.

11. & nbsp; Spotřebitel - dospělá fyzická osoba, jejíž nákup u prodávajícího přímo nesouvisí s její ekonomickou nebo profesní činností.

12. Košík - seznam produktů vytvořený z produktů nabízených v obchodě na základě výběru kupujícího.

13. Kupující - spotřebitel i zákazník.

14. Místo dodání - poštovní adresa nebo odběrné místo uvedené kupujícím v objednávce.

15. Doba dodání - okamžik, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

16) Platba - způsob platby za předmět objednávky a dodání, jak je uvedeno na webových stránkách: https://n69.cz/platebni-metody

17. spotřebitelské právo - zákon o právech spotřebitelů z 30. května 2014.

18. Produkt - minimální a nedělitelný počet položek, které mohou být předmětem objednávky a které jsou uvedeny v obchodě prodávajícího jako měrná jednotka při stanovení jeho ceny (cena/jednotka).

19. Předmět smlouvy - výrobky a dodávky, které jsou předmětem smlouvy.

20) Předmět - předmět smlouvy.

21. Odběrné místo - místo dodání zboží, jiné než poštovní adresa, uvedené v seznamu poskytnutém prodávajícím v obchodě.

22. věc - movitá věc, která může být nebo je předmětem smlouvy.

23. Obchod - internetová služba dostupná na N69.cz, prostřednictvím které může Kupující provést objednávku.

24. prodejce:
N69.cz
Vlastníkem je společnost: FASHION LAB SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Al. Witosa 31/111C
00-710 Varšava, Polsko
NIP č.: 5213824957, IČO: 380053625
Zapsáno ve státním soudním rejstříku pod číslem: 0000729363 Bankovní účet: 39 1160 2202 0000 0005 4243 5742

25. systém - uspořádání spolupracujících zařízení a softwaru IT, které zajišťuje zpracování a ukládání, jakož i odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikačních sítí pomocí koncového zařízení vhodného pro daný typ sítě, běžně označované jako internet.

26. časový rámec - počet hodin nebo pracovních dnů uvedený na produktovém listu.

27. smlouva - smlouva uzavřená mimo obchodní prostory nebo na dálku ve smyslu zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů v případě spotřebitelů a kupní smlouva ve smyslu článku 535 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku v případě kupujících.

28. Vada - fyzická i právní vada.

29. fyzická vada - prodané zboží není totožné se smlouvou, zejména pokud zboží:

a. nemá vlastnosti, které by měl mít vzhledem k účelu uvedenému ve smlouvě nebo vzhledem k okolnostem či způsobu použití;

b. není vhodný k účelu, který spotřebitel sdělil prodávajícímu při uzavření smlouvy, a prodávající proti takovému účelu nevznesl námitky;

c. byla spotřebiteli doručena neúplná;

d. v případě nesprávné instalace a uvedení do provozu, pokud tyto činnosti provedl prodávající nebo třetí osoba, za kterou prodávající odpovídá, nebo spotřebitel podle pokynů prodávajícího;

e. nemá vlastnosti zaručené výrobcem nebo jeho zástupcem nebo osobou, která uvádí výrobek na trh v rámci své podnikatelské činnosti, jakož i osobou, která se umístěním svého jména, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího znaku na prodávané věci vydává za výrobce, jestliže prodávající o této skutečnosti nevěděl nebo při náležité péči nemohl vědět, nebo měla vliv na rozhodnutí spotřebitele smlouvu uzavřít, nebo byl-li obsah smlouvy před jejím uzavřením opraven.

f. nemá vlastnosti, o kterých prodávající spotřebitele ujistil.

30. Právní vada - situace, kdy je prodávaná věc ve vlastnictví třetí osoby nebo je zatížena právem třetí osoby, jakož i v případě, kdy omezení užívání nebo nakládání s věcí vyplývá z rozhodnutí nebo příkazu příslušného orgánu.

31. objednávka - projev vůle učiněný kupujícím prostřednictvím obchodu, který jednoznačně určuje: druh a množství výrobků; způsob dodání; způsob platby; místo dodání; údaje kupujícího směřující přímo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

§2 Všeobecné obchodní podmínky

1. Smlouva se uzavírá v polském jazyce v souladu s těmito předpisy a polským právem.

2. Místo doručení musí být na území Polské republiky.

3. Prodávající je povinen a zavazuje se poskytovat služby a dodávat zboží bez vad.

4. Všechny ceny uvedené prodávajícím jsou v polské měně a zahrnují DPH.Ceny produktů nezahrnují náklady na doručení, které jsou uvedeny v ceníku doručení.

5. Všechny lhůty se počítají v souladu s článkem 111 občanského zákoníku, tj. lhůta uvedená ve dnech končí posledním dnem.

6. Potvrzení, zveřejnění a zabezpečení všech podstatných smluvních ustanovení týkajících se budoucího přístupu k těmto informacím musí mít podobu:


a. potvrzení objednávky zasláním na uvedenou e-mailovou adresu: potvrzení objednávky s podrobnými údaji o celkové ceně objednávky, informace o právu na odstoupení od smlouvy, tyto obchodní podmínky ve verzi pdf, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve verzi pdf , odkazy na stažení obchodních podmínek a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy;

b. přílohy ve formě výtisků k vyplněné objednávce zaslané na uvedené místo: doklad o koupi, informace o právu na odstoupení od smlouvy, vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy;
7. Prodávající informuje o zárukách poskytovaných třetími stranami na výrobky v obchodě.

8. Prodávající neúčtuje žádné poplatky za komunikaci kupujícího prostřednictvím komunikace na dálku a kupující nese tyto náklady ve výši vyplývající ze smlouvy, kterou uzavřel s třetí osobou poskytující mu konkrétní službu umožňující tento typ komunikace.

9. Prodávající zajistí, aby obchod kupujícího správně fungoval pomocí systému v následujících prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nainstalovanými nejnovějšími verzemi JAVA a FLASH na obrazovkách s horizontálním rozlišením nad 1024 px. Používání softwaru třetích stran, který ovlivňuje chod a funkčnost následujících prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari, může ovlivnit správné zobrazení obchodu, proto pro dosažení plné funkčnosti obchodu N69.cz byste měli všechny tyto prohlížeče vypnout.

10. Kupující může využít schopnosti obchodu zapamatovat si jeho údaje, aby si usnadnil proces zadání další objednávky. Za tímto účelem by měl kupující uvést přihlašovací jméno a heslo potřebné pro přístup ke svému účtu. Přihlašovací jméno a heslo jsou řetězcem znaků, které si kupující stanoví sám a je povinen je udržovat v tajnosti a chránit je před neoprávněným přístupem třetích osob. Kupující může svůj účet v obchodě kdykoli zkontrolovat, opravit, aktualizovat a smazat.

11. Prodejce se řídí Kodexem praxe.

12. Obsah a obrázky prezentované v obchodě (www.n69.cz) jsou průmyslovým vlastnictvím podnikatele a jsou chráněny autorským právem.

§3 Uzavření smlouvy a implementace

1. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně.

2. Aby mohl kupující podat objednávku, měl by provést alespoň následující kroky, z nichž některé se mohou několikrát opakovat:

a. Přidání produktu do košíku;

b. volba typu doručení;

c. výběr typu platby;

d. výběr místa dodání zboží;

e. zadání objednávky v obchodě pomocí tlačítka "OBJEDNAT - Objednávka s povinností platby".

3. Smlouva se spotřebitelem je uzavřena v okamžiku podání objednávky.

4. Doručení objednávky spotřebiteli na dobírku probíhá okamžitě. Objednávky zaplacené bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému jsou vyřízeny po připsání platby spotřebitele na účet prodávajícího, což by mělo být do 30 dnů od podání objednávky, pokud spotřebitel nemohl provést platbu z důvodů, které nemohl ovlivnit, a informoval o tom prodávajícího.

5. Smlouva se zákazníkem je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím, o čemž prodávající informuje zákazníka do 48 hodin od podání objednávky.

6. V případě, že není možné provést část nebo celou Objednávku, Prodávající bez zbytečného odkladu (e-mailem nebo telefonicky): a) informuje Zákazníka o zrušení celé Objednávky (Objednávka se považuje za zrušenou), nebo b) nabídne Zákazníkovi zrušení Objednávky v části, ve které ji nelze provést. Pokud zákazník zvolí tuto možnost, předmětem kupní smlouvy budou položky, na které se vztahuje zbývající část této objednávky (část, kterou nelze splnit, bude zrušena).

7. Do dvou (2) po sobě jdoucích dnů od obdržení návrhu prodávajícího na zrušení části objednávky může zákazník potvrdit prodávajícímu svůj souhlas s částečným zrušením objednávky e-mailem. Pokud zákazník v této lhůtě prodejci takové potvrzení neposkytne, považuje se daná objednávka za zrušenou v plném rozsahu.

8. K realizaci objednávky zákazníka placené na dobírku dochází bezprostředně po uzavření smlouvy a objednávky placené bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému po uzavření smlouvy a připsání platby zákazníka na účet prodávajícího.

9. Splnění objednávky zákazníka může být podmíněno zaplacením celé hodnoty objednávky nebo její části nebo získáním obchodního úvěrového limitu alespoň ve výši hodnoty objednávky nebo souhlasem prodávajícího se zasláním objednávky na dobírku.

10. Odeslání předmětu smlouvy se uskuteční ve lhůtě uvedené na kartě produktu a v případě objednávek sestávajících z více produktů v nejdelší lhůtě uvedené na kartách produktů. Lhůta začíná běžet od okamžiku vyřízení objednávky.

11. Zakoupený předmět smlouvy bude spolu s dokladem o prodeji zvoleným kupujícím odeslán způsobem zvoleným kupujícím do místa dodání zboží uvedeného kupujícím v objednávce, a to spolu s přílohami uvedenými v § 2 odst. 6b.

§4 Právo na odstoupení od smlouvy

1. N69.cz prodlužuje standardní lhůtu pro odstoupení spotřebitele od smlouvy bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v § 33, § 34 zákona o ochraně spotřebitele, ze 14 dnů na 100 dnů ode dne dodání zboží, přičemž pro dodržení lhůty postačí zaslání vyjádření před uplynutím lhůty.

2. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 zákona o ochraně spotřebitele, na formuláři dostupném na adrese Formulář odstoupení od smlouvy nebo na jiném formuláři, který je v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

3. Prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy e-mailem (který je uveden při uzavření smlouvy nebo jiným e-mailem, pokud je uveden v učiněném prohlášení).

4. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.

5. Spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 100 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí zboží vrátit před uplynutím doby použitelnosti.

6. Spotřebitel vrátí zboží, které je předmětem smlouvy, od níž odstoupil, na vlastní náklady a nebezpečí.

7. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, v důsledku užívání věci nad rámec užívání nezbytného ke zjištění její povahy, vlastností a funkčnosti.

8. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím uhrazené platby, včetně nákladů na dodání věci, a pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, prodávající spotřebiteli dodatečné náklady v souladu s § 33 zákona o ochraně spotřebitele nevrací.

Prodávajícímu nevzniknou žádné další náklady.

9. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasí s jiným způsobem platby, který mu nezpůsobí žádné náklady.

10. Prodávající může zadržet vrácení platby přijaté od spotřebitele, dokud zboží nebude vráceno nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.

11. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení výrobku. V rámci propagační akce může prodávající nabídnout spotřebiteli vrácení výrobku prodávajícím od spotřebitele.

12. Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud s tím spotřebitel před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nesouhlasil nebo nebyl při udělení tohoto souhlasu informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy nebo pokud mu obchodník neposkytl potvrzení podle § 15 odst. 1 a § 21 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

§5 Záruční podmínky

1. Na výrobky prodávané v obchodě se vztahuje záruka výrobce nebo distributora. Záruční práva by měla být uplatněna v souladu s podmínkami uvedenými v záručním listu. Další informace o záruce získáte v našem obchodě.

2. V případě výrobku, na který výrobce nebo distributor poskytl záruku, může zákazník uplatnit reklamaci vadného výrobku:

a. uplatnění práv z poskytnuté záruky - v tomto případě zákazník uplatňuje nárok přímo u ručitele (subjektu poskytujícího záruku) a společnost může být pouze prostředníkem zasílajícím reklamaci. Zákazník se může podle své volby obrátit na záruční servis nebo přímo na prodejce;
b. uplatněním práva zákazníka na záruku u prodávajícího, v takovém případě by měla být reklamace podána v souladu s ustanoveními článku 6 VOP
3. V případě zohlednění vady obchod vymění vadný výrobek za bezvadný nebo vadu odstraní v souladu s požadavky zákazníka, pokud je způsob plnění určený zákazníkem proveditelný a nevyžaduje nadměrné náklady.

 

§6 Podmínky pro podávání stížností

1. Prodávající má vůči zákazníkovi zákonnou záruku za prodaný výrobek, pokud má výrobek fyzickou nebo právní vadu (záruku), přičemž fyzickou vadou je nesoulad dodaných výrobků s původní smlouvou. V takovém případě má zákazník právo na reklamaci do 2 (dvou) let ode dne dodání výrobku prodávajícím.

2. Prodávající odpoví na stížnost zákazníka do čtrnácti kalendářních dnů a informuje zákazníka o dalším postupu.

3. Aby mohl prodejce reklamaci posoudit, musí mu zákazník poskytnout výrobek (výrobky), kterého se reklamace týká, spolu s dokladem o koupi a popisem reklamace (vzor reklamačního formuláře naleznete na zadní straně faktury).

4. Pokud je reklamace posouzena ve prospěch zákazníka - prodávající neprodleně vymění vadný výrobek za výrobek bez vady nebo vadu odstraní. Tím není dotčena možnost zákazníka podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy v souladu s platnými předpisy. Pokud není možné výrobek vyměnit, odstranit jeho vadu nebo snížit cenu, prodávající neprodleně vrátí platbu v souladu s platnými právními předpisy.

§7 Twisto Pay

1. Twisto Pay poskytuje společnost Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, na základě faktury Twisto Pay, a to postoupením pohledávek za úhradu s prodlouženými lhůtami splatnosti na společnost Twisto payments a.s., za podmínek uvedených v "Všeobecných podmínkách pro zákazníky Twisto Pay". Volbou služby Twisto kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům, je starší 18 let a je si vědom, že služba Twisto Pay je určena pouze pro osoby splňující výše uvedené požadavky.

2. V případě, že kupující využije službu "Twisto pay" zprostředkovanou prodávajícím a poskytovanou společností Twisto payments a.s., je kupující povinen provést platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží. K uzavření kupní smlouvy dochází vyplněním objednávky kupujícím, přijetím objednávky prodávajícím (písemným potvrzením emailem) a zaplacením objednaného zboží kupujícím nebo využitím služby "Twisto pay". Kupující bere na vědomí, že při využívání služby "Twisto" je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží nebo služeb.

3. Kupující souhlasí s tím, že výběrem služby "Twisto Pay" v nákupním košíku obchodníka a následným schválením platby prostřednictvím služby Twisto přijímá "Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby "Twisto Pay""


4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, v souladu s "Předpisy o zpracování osobních údajů", které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Twisto.

§7 Zásady ochrany soukromí a zabezpečení dat

1. Prodávající je správcem osobních databází zpřístupněných spotřebitelům obchodu.

2. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné. Pokud údaje nebudou poskytnuty, je pravděpodobné, že nákup nebude možné dokončit.

3. Správce použije vhodná organizační a technická opatření k zajištění odpovídající ochrany při zpracování osobních údajů.

4. V závislosti na využívání konkrétních funkcí obchodu má zákazník obecně právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů, právo vznést námitku, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů.

5. Podrobná pravidla pro shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů používaných ke zpracování objednávek v obchodě jsou popsána v Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete na adrese: https://N69.cz/privacy-policy-cookie-restriction-mode_cz.

§8 Závěrečná ustanovení

1. Žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nemá za cíl porušit práva kupujícího. Takto je nelze ani vykládat, neboť v případě, že by některá část těchto obchodních podmínek byla v rozporu s platnými právními předpisy, prodávající prohlašuje, že bezvýhradně souhlasí s použitím těchto právních předpisů namísto sporného ustanovení obchodních podmínek.

2. Registrovaní kupující budou o změnách předpisů a jejich rozsahu informováni e-mailem (na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo objednávce). Oznámení bude zasláno nejméně 30 dní před vstupem nových předpisů v platnost. Budou provedeny změny, které uvedou nařízení do souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Aktuální verze obchodních podmínek je kupujícímu vždy k dispozici v sekci obchodních podmínek. Během realizace objednávky a po celou dobu poprodejní péče jsou pro kupujícího závazné obchodní podmínky, které kupující přijal při podání objednávky, s výjimkou případů, kdy je spotřebitel považuje za méně výhodné než stávající a informuje prodávajícího o volbě stávajících obchodních podmínek jako závazných.

4. Ve věcech, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se použijí příslušná ustanovení zákona. Spory budou na žádost spotřebitele řešeny zprostředkováním u místně příslušných obchodních inspekcí nebo rozhodcem vybraným stranami, případně jiným rovnocenným a zákonným způsobem před zahájením soudního řízení nebo mimosoudním řešením sporů podle návrhu spotřebitele. V krajním případě může být věc postoupena místně a věcně příslušnému soudu.

Verze 2.2 (Varšava, 24.05.2018)